Statut PFP

 

Statut Polskiej Federacji Pokera

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Federacja Pokera -The Polish Poker Federation (w skrócie PFP-PPF), zwane dalej Stowarzyszeniem lub PFP-PPF.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ale dla realizacji celów może podejmować działania poza obszarem Polski, a siedzibą jego władz naczelnych jest m.st. Warszawa.

§ 3

PFP-PPF posiada osobowość prawną oraz może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4

PFP-PPF może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu.

§ 5

PFP-PPF może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

 1. PFP-PPF działa na podstawie: prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Organem rejestrowym PFP-PPF jest Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 7

PFP-PPF opiera swą działalność na pracy społecznej członków, działaczy i może zatrudniać pracowników.

§ 8

 1. Jednostkami organizacyjnymi PFP-PPF są oddziały.
 2. Jednostki organizacyjne są częścią PFP-PPF i nie posiadają osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 9

 1. PFP-PPF skupia ludzi traktujących Pokera jako grę w umiejętności przy pomocy kart, stwarza im warunki ułatwiające uprawianie Pokera w najbliższej przyszłości jako gry mającej charakter rekreacyjny lub kwalifikowany, zgodnie z doktryną organizacyjną: poker - kultura - sport.
 2. Celem PFP-PPF jest rozwijanie kultury i dyscypliny - Pokera. Uprawianie sportu - Poker jest dobrowolne, ma charakter hobbystyczny polegający na rywalizacji sportowej i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. PFP-PPF nie ma prawa i nie będzie w żadnej formie organizował, ułatwiał czy pośredniczył w organizacji gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U 2004 nr 4 poz. 27).
 4. Sport mogą uprawiać zawodnicy posiadający status zawodnika profesjonalnego lub amatora. Zawodnicy nie otrzymują żadnej formy wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w grze. Gry odbywają się wyłącznie w celu ustalenia rankingu graczy.
 5. PFP-PPF:
  a) wykorzystuje intelektualne, poznawcze, wychowawcze, twórcze i inne walory Pokera,
  b) szerzy wiedzę o walorach Pokera,
  c) krzewi zamiłowanie i nawyki hobbystycznej gry fair i kultury obyczajów,
  d) upowszechnia wiedzę o znaczących wynikach sportowych polskich pokerzystów, o historii i teorii gry w Pokera oraz zasadach gry w pokera,
  e) zachowuje w swej działalności równowagę pomiędzy pokerem uprawianym w formie sportu rekreacyjnego, a pokerem uprawianym w formach kwalifikowanego wyczynu,
  f) współdziała i udziela fachowej pomocy organizacjom i klubom polonijnym działającym na polu Pokera poza granicami Polski.
 6. Do zadań PFP-PPF należy w szczególności:
  a) organizacja i realizacja współzawodnictwa,
  b) nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
  c) reprezentowanie pokera polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  d) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie,
  e) przyznawanie zawodnikom licencji zezwalających na uprawianie Pokera,
  f) ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa i składu kadry narodowej,
  g) określanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników,
  h) ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu zawodników,
  i) pozyskiwanie sponsorów na wszystkich szczeblach rozgrywek a w szczególności dla reprezentacji krajowej,
  j) organizowanie współzawodnictwa profesjonalnego, utworzenie ligi i określanie zasad jej funkcjonowania, z zastrzeżeniem §9 pkt. 2 niniejszego statutu,
  k) określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych zawodów oraz organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w sprawach związanych z naruszeniem tych reguł w czasie lub w związku z zawodami, a także ich kompetencji, trybu postępowania i rodzajów wymierzania kar,
  l) rozstrzyganie wewnętrznych sporów powstałych w zakresie działalności statutowej PFP-PPF,
  m) przyznawanie licencji sędziego i określanie niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie ich funkcji.

§ 10

PFP-PPF realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Umożliwianie zrzeszania się miłośnikom Pokera w jednostkach organizacyjnych PFP-PPF
 2. Opracowywanie kierunków rozwoju Pokera w kraju.
 3. Organizowanie i prowadzenie:
  a) w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzynarodowych, pucharowych, treningowych, pokazowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa,
  b) krajowej i międzynarodowej klasyfikacji sportowej,
  c) szkolenia i doszkalania trenerów i instruktorów Pokera oraz sędziów i działaczy oraz nadawanie im uprawnień i licencji,
  d) klasyfikacji szkoleniowców i sędziów,
  e) obozów i wczasów rekreacyjno-sportowych oraz wycieczek sportowo-turystycznych Pokera,
 4. Ustalanie w odniesieniu do zawodów Pokera:
  a) kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek,
  b) zasad i norm użytkowania pokerowego sprzętu sportowego oraz jego atestacji i homologacji.
 5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych PFP-PPF zwłaszcza w zakresie:
  a) prowadzenia terenowej klasyfikacji zawodników,
  b) realizacji kalendarza imprez PFP-PPF,
  c) prowadzenia ewidencji sekcji, zawodników, sędziów, szkoleniowców i działaczy,
  d) prowadzenia rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości organizacyjnej, poprzez archiwum.
 6. Sprawowanie opieki szkoleniowej nad zawodnikami oraz statutu, postanowień regulaminów i uchwał władz PFP-PPF oraz przepisów i zasad uprawiania Pokera, w tym w szczególności ustawy o grach i zakładach wzajemnych.
 7. Ustanowienie i nadawanie odznak, których warunki uzyskania związane są z realizacją celów PFP-PPF oraz nakładanie kar dyscyplinarnych i prowadzenie ich ewidencji.
 8. Inicjowanie, prowadzenie i rozwijanie oraz popieranie prac, w tym także naukowych, z zakresu teorii Pokera i zasad gry w pokera.
 9. Otaczanie opieką i popieranie Pokera organizowanego w formie imprez środowiskowych, branżowych, zawodów Pokera ułatwionego dla osób niepełnosprawnych itp.
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie środków na realizację statutowych celów i zadań PFP-PPF.
 11. Budowanie i utrzymywanie obiektów i innych urządzeń istotnych dla pokerzystów, a także prowadzenie transportu związanego z działalnością PFP-PPF.
 12. Podejmowanie innych form działania (np. fundacje, kluby, usługi) związanych z prowadzeniem przez PFP-PPF działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie PFP-PPF dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 12

Członkami zwyczajnymi PFP-PPF mogą być pełnoletnie osoby, które złożyły deklarację o chęci członkostwa w PFP-PPF oraz opłaciły składkę, w tym również cudzoziemcy.

§ 13

Osoby wymienione w §12 są przyjmowane w poczet członków PFP-PPF uchwałą Zarządu Głównego podjętą w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 14

Członkowie zwyczajni PFP-PPF mają prawo do:

 1. Brania udziału w Walnym Zjeździe Delegatów PFP-PPF.
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz PFP-PPF.
 3. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności PFP-PPF.
 4. Uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych regulaminami PFP-PPF.
 5. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni PFP-PPF są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz przepisów powszechnie obowiązujących w tym w szczególności ustawy o grach i zakładach wzajemnych.
 2. Godnego reprezentowania PFP-PPF.
 3. Regularnego opłacania składek i innych opłat PFP-PPF określonych w uchwałach, regulaminach i przepisach federacyjnych.

§ 16

 1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
  a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz Stowarzyszenia,
  b) skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Stowarzyszenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu PFP-PPF w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 2. Członkom zwyczajnym skreślonym lub wykluczonym przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 17

 1. Na wniosek Zarządu osobom fizycznym i osobom prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Pokera może być nadana przez Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów godność członka honorowego.
 2. Zarząd PFP-PPF określa kryteria nadawania członkostwa honorowego.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów na wniosek Zarządu.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność PFP-PPF i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez władze PFP-PPF.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd PFP-PPF lub Zarząd Oddziału.
 3. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
  1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie właściwemu zarządowi,
  2) skreślenia na mocy uchwały właściwego zarządu w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust. 1.

§ 19

Członek wspierający ma prawo:

 1. Brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela lub osobiście w Walnych Zgromadzeniach Członków/Delegatów PFP-PPF.
 2. Zgłaszać wnioski, postulaty, skargi, itp. dotyczące działalności PFP-PPF.

§ 20

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek ścisłego przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Czynnego popierania działalności Stowarzyszenia.
 2. Uczestnictwa w zebraniach, zjazdach oraz w razie potrzeby pomocy w organizacji turniejów i spotkań mających na celu propagowanie celów Statutowych.
 3. Opłacania w określonym terminie składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

§ 23

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu osobowego.
 2. Wszystkie zapisy Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków odnoszą się również do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku złożenia wniosku zarząd zobowiązany jest do zwołania zebrania w terminie 3 tygodni.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2) uchwalanie zmian statutu,
  3) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  10) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru władz statutowych Stowarzyszenia,
  11) uchwalanie budżetu,
  12) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 25

 1. Jeżeli liczba Członków Stowarzyszenia przekroczy 100, Walne Zgromadzenie Członków przekształca się w Walne Zgromadzenia Delegatów, których wybiera się w proporcji 1 na 15. Kadencja Delegatów wynosi 4 lata.
 2. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym odbywa się Walne Zgromadzenie Członków, na którym wybierani są w drodze głosowania delegaci. Każdy członek stowarzyszenia może proponować kandydatury delegatów. Wybór delegatów odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 26

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków/Delegatów i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybranych spośród ogółu członków Stowarzyszenia w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  1) realizacja celów Stowarzyszenia,
  2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Walnego Zgromadzenia Członków Nadzwyczajnych,
  3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8) przyjmowanie i skreślanie Członków.
 5. Ciałami doradczymi i opiniodawczymi Zarządu są:
  a) Rada Sędziów,
  b) Rada Trenerów,
  c) Rada Zawodnicza,
  d) Rada Sponsorów.
 6. Ciała doradcze i opiniodawcze Zarządu powoływane są w drodze uchwały Zarządu, która określa zadnia, kompetencje i skład tych ciał.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych spośród ogółu członków Stowarzyszenia w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Podziału funkcji Komisja Rewizyjna dokonuje na mocy własnej uchwały na swoim pierwszym posiedzeniu.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie działalności Zarządu,
  2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 28

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

 

ROZDZIAŁ V

Oddziały

§ 29

 1. Oddział jest powoływany na podstawie uchwały Zarządu, która określa jego siedzibę, nazwę oraz teren i zakres działania.
 2. Do powołania oddziału jest wymagane:
  1) zgrupowanie co najmniej 15 członków,
  2) zapewnienie samofinansowania działalności.
 3. Oddział może być rozwiązany na podstawie uchwały Zarządu, na wniosek władz oddziału lub po stwierdzeniu:
  1) zaprzestania działalności,
  2) utraty zdolności samofinansowania,
  3) prowadzenia działalności niezgodnej z przepisami prawa, z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia.
 4. Członkowie rozwiązanego oddziału mogą przechodzić do innych oddziałów.

§ 30

Władzami i organami oddziału są:

 1. Zgromadzenie Członków Oddziału, zwane w skrócie ZCO,
 2. Zarząd Oddziału, zwany w skrócie ZO,
 3. organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna Oddziału, zwana w skrócie KRO,
 4. organami doradczymi i roboczymi ZO są oddziałowe komisje, których problematykę i zakres prac określa ZO.

§31

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Zgromadzenie Członków Oddziału.
 2. ZCO może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W ZCO biorą udział z głosem stanowiącym członkowie oraz członkowie honorowi z terenu oddziału.
 4. W ZCO biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępującego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, przewodniczący sekcji oddziałowych i innych jednostek specjalistycznych, przedstawiciele członków wspierających oraz goście zaproszeni przez ZO.

§ 32

 1. Zwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału nie później niż na 3 miesiące przed Walnym Zgromadzeniem Członków/Delegatów.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad ZCO zarząd oddziału zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem.
 3. Do kompetencji ZCO należy:
  1) uchwalanie kierunków działalności oddziału,
  2) rozpatrywanie sprawozdań ZO z działalności własnej i oddziału oraz sprawozdań KRO,
  3) ocena działalności oddziału i rozpatrzenie wniosku KRO w sprawie absolutorium dla ustępującego ZO,
  4) wybór prezesa oddziału oraz członków ZO, KRO,
  5) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Członków Oddziału, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  6) rozpatrywanie zaskarżonych uchwał Zarządu Oddziału.

§ 33

 1. Nadzwyczajne ZCO, jest zwoływane przez ZO z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, na wniosek KRO lub co najmniej połowy liczby członków zrzeszonych w oddziale.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego zebrania powinien być złożony ZO na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
 3. ZO jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne zebranie w ciągu 8 tygodni licząc od dnia otrzymania wniosku.
 4. Nadzwyczajne zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że większością co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków włączy inne sprawy do porządku obrad.

§ 34

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: prezes oddziału i nie więcej niż 3 członków.
 2. Na wniosek prezesa oddziału zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Do obowiązków i kompetencji ZO należy:
  1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem oraz uchwałami władz stowarzyszenia,
  2) zatwierdzanie regulaminów oddziału nie wymienionych w ,
  3) uchwalanie zasad finansowania działalności, zarządzanie środkami finansowymi, administrowanie majątkiem i nadzorowanie działalności gospodarczej i przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych,
  4) ustalanie struktury organizacyjnej oddziału i zakresu działalności oddziałowych jednostek organizacyjnych,
  5) powoływanie i rozwiązywanie oddziałowych komisji; powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków komisji oddziałowych,
  7) ogłaszanie przedstawicieli oddziału do centralnych jednostek organizacyjnych,
  8) wnioskowanie o nadanie godności, odznak, medali i odznaczeń oraz wyróżnień,
  9) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych,
  11) wybór przedstawicieli oddziału do innych organizacji, których oddział jest członkiem,
  12) prowadzenie wspólnej z Zarządem polityki w zakresie: norm, przepisów i terminologii.

§ 35

 1. Prezes oddziału kieruje pracami zarządu oddziału i jego prezydium, oraz innych stosownie do uprawnień każdorazowo określanych w uchwałach ZO.
 2. Prezes oddziału lub z jego upoważnienia wiceprezes i członek zarządu oddziału reprezentują oddział.

§ 36

 1. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi nie więcej niż 3. członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do obowiązków i kompetencji KRO należy:
  1) dokonywanie okresowych kontroli działalności ZO i wszystkich jednostek organizacyjnych oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, ze statutem, uchwałami władz stowarzyszenia,
  2) ocena rocznych sprawozdań finansowych oddziału oraz ocena działalności i sprawozdania ZO,
  3) coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen zarządowi oddziału i ich przesyłanie członkom na ZCO,
  4) składanie sprawozdań na ZCO i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego ZO,
  5) wnioskowanie do ZO o zwołanie Nadzwyczajnego zebrania.

ROZDZIAŁ VI

Nagrody, odznaczenia i kary

§ 37

 1. Stowarzyszenie ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla rozwoju i popularyzacji Pokera: działaczy, zawodników, szkoleniowców, sędziów, członków PFP-PPF oraz innych osób fizycznych i prawnych.
 2. PFP-PPF może występować o nadanie odznaczeń lub przyznanie nagród państwowych i ogólnosportowych dla osób wymienionych w pkt. 1.
 3. Rodzaje nagród i wyróżnień PFP-PPF oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy i regulaminy Stowarzyszenia.

§ 38

 1. Stowarzyszenie ma prawo nakładania kar na członków zwyczajnych PFP-PPF, zawodników, sędziów, szkoleniowców i działaczy.
 2. Do orzekania w I instancji w postępowaniu dyscyplinarnym właściwe są:
  a) Wydział Dyscypliny PFP-PPF w sprawach:
  - wszystkich niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
  - związanych z zawodami międzynarodowymi i rozgrywkami szczebla centralnego,
  - zawodników kadry narodowej.
  b) Nadzwyczajna Komisja powoływana przez Zarząd Główny PFP-PPF w sprawach:
  - członków Zarządu,
  - członków Komisji Rewizyjnej PFP-PPF,
  - Prezesów Oddziałów.
 3. Do orzekania w II instancji w postępowaniu dyscyplinarnym właściwy jest Zarząd Główny PFP-PPF. Od orzeczenia w II instancji przysługuje odwołanie do WZD w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia na piśmie ukaranemu.
 4. Ustala się następujące kary zasadnicze:
  a) upomnienie,
  b) nagana,
  c) kara grzywny,
  d) okresowa dyskwalifikacja,
  e) dyskwalifikacja dożywotnia.
 5. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz kary dodatkowe określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez ZG PFP-PPF.

ROZDZIAŁ VII

Majątek PFP-PPF

§ 39

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa oraz udziały, obligacje i akcje.

§ 40

Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

 1. składki i opłaty członkowskie,
 2. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 3. dochody z działalności gospodarczej,
 4. darowizny, zapisy, dotacje, subwencje,
 5. opłaty licencyjne, transferowe i inne od zawodników,
 6. opłaty za wydawanie certyfikatów i atestacji,
 7. inne wpływy uzyskane np. ze sponsorowania lub działalności reklamowej.

§ 41

 1. Dochodami i majątkiem PFP-PPF zarządza ZG PFP-PPF.
 2. Cały dochód PFP-PPF może być przeznaczony tylko na działalność statutową, zgodną z celami statutowymi.

§ 42

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych PFP-PPF wymagane jest działanie łączne Prezesa PFP-PPF z członkiem zarządu.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie PFP-PPF

§ 43

 1. Zmiany statutu uchwala Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania PFP-PPF i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zjazdowi i Zarządowi PFP-PPF.

 

Michał Wiśniewski Przewodniczący Zebrania

Paweł Grotowski – Sekretarz

Ostatnie Newsy

Zebranie założycielskie...

W dniu 19 grudnia 2014 roku odbyło się w Warszawie, przy ul. Popas 7, zebranie założycielskie Stow...

Zostaliśmy wpisani do KRS!...

Miło jest nam poinformować, że zostaliśmy już oficjalnie zarejestrowani przez sąd! Dnia 17 sierpn...

PokerTexas - wszystkiego najlepszego!...

W dniu dzisiajszym największy polski portal pokerowy - PokerTexas.pl obchodzi swoje ósme ur...

Turnieje

Blef Wiśniewskiego na Redbet...

Cykl turniejów online rozgrywanych pod nazwą Blef Wiśniewskiego jest dobrze znany polskim pokerzystom...

Polsko-Węgierska bitwa na Unibet!...

W sierpniu dojdzie do polsko-węgierskiego starcia przy wirtualnych stołach pokerowych Unibet. Walka będzie s...

2. Mistrzostwa Polski w Pokera Online...

     Jak gramy i o co w tym wszystkim chodzi?  Rejestracja drużyny oraz rejestracja...

Poker to sport!

Sport to każda forma aktywności fizycznej i umysłowej podejmowanej w celu rywalizacji - zbiorowej lub indywidualnej.

Misją Polskiej Federacji Pokera jest przestrzeganie szeregu reguł obowiązujących w naszej dyscyplinie, organizacja i rzetelna klasyfikacja wyników turniejów wchodzących do rywalizacji Pucharu Polski oraz reprezentacja polskiego środowiska pokerowego przed władzami innych organizacji sportowych oraz Ministerstwem Sportu RP.

Polska Federacja Pokera - stworzona przez graczy dla graczy.

© Copyright 2015, All Rights Reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone - Polska Federacja Pokera
PFP publikuje na swoich stronach różne artykuły, analizy, reportaże, wywiady, wyroki sądów i wiadomości z różnych źródeł. W przypadku jakichkolwiek uwag przypominamy, że za wszelkiego rodzaju nieścisłości jedyną odpowiedzialną osobą jest sam autor.